Nationale Kennisagenda hét kompas voor logistiek onderzoek

Nationale Kennisagenda Logistiek

Een door TKI Dinalog opgestelde Nationale Kennisagenda Logistiek is de komende jaren hét kompas voor logistiek onderzoek. ‘Met deze kennisagenda willen we richting geven aan de gezamenlijke kennisontwikkeling, met als doel om vanuit de logistiek een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen’, aldus Niels Agatz, wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog.

De Nationale Kennisagenda Logistiek (NKL) is ontwikkeld door TKI Dinalog in samenwerking met het Topteam Logistiek en andere vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en overheid. TKI Dinalog is een onafhankelijk instituut voor logistieke kennisontwikkeling in Nederland. Het ziet logistiek niet alleen als een relevante economische sector, maar ook als ‘een enabler die een belangrijke rol speelt in de transitie naar een duurzame, leefbare, circulaire, veilige en veerkrachtige samenleving’.

De kennisagenda moet als kompas gaan fungeren voor het ontwikkelen van onderzoeksvragen en het beoordelen van voorstellen voor onderzoek binnen TKI Dinalog en in de samenwerking met NWO/NWA, SIA, cross-overs met andere TKI’s en toekomstige Groeifondsinitiatieven. De agenda is in samenhang met het nieuwe Uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek voor 2024-2027 opgesteld samen met de missies zoals geformuleerd in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid.

Praktische toepassingen

De kennisagenda spitst zich toe op kennisvragen die richting geven aan praktische toepassingen. Door kennisontwikkeling, veldexperimenten en implementatie te combineren, moet een vliegwiel ontstaan voor het doorontwikkelen van bruikbare kennis, aldus TKI Dinalog. Vanuit de praktische toepassingen kunnen dan weer nieuwe kennisvragen volgen.

Het doel is om in samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden zo kennis en innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan vernieuwing op de lange termijn en fundamentele systeemveranderingen binnen de logistieke sector en breder in de maatschappij. Hierbij kan worden voortgebouwd op de kennisbasis die is gecreëerd in de eerdere uitvoeringsprogramma’s en in de internationale onderzoeksgemeenschap.

Vijf uitdagingen

Centraal in de agenda staan vijf uitdagingen met algemene kennisvragen voor zowel kortetermijnvernieuwing van logistieke ketens als systeemveranderingen op de langere termijn met logistiek als enabler. Het zijn circulaire economie, energietransitie en het reduceren van schadelijke uitstoot, veerkracht en verstoringen, bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen en maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart.

‘De uitdagingen die centraal staan in de kennisagenda vragen om verdere samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven en overheden uit verschillende disciplines en domeinen. Het co-creatieproces voor de totstandkoming van deze agenda was hier al een mooi en inspirerend voorbeeld van’, stelt Iris Vis, Captain of Science bij de Topsector Logistiek.