Privacy Statement Supply Chain Media B.V.

Dit is het privacy statement van Besloten vennootschap met gewone structuur Supply Chain Media B.V., hierna: Supply Chain Media. Supply Chain Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09213759 en is gevestigd aan Gezellenlaan 7 (7005AX) te Doetinchem. In dit document wordt uitgelegd hoe Supply Chain Media omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Supply Chain Media de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Supply Chain Media zal deze persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van Supply Chain Media, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Supply Chain Media, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Supply Chain Media kan persoonsgegevens verwerken vanuit de verschillende vormen van relaties die Supply Chain Media onderhoudt. Welke persoonsgegevens worden verzameld, hangt af van de relaties die u met Supply Chain Media heeft. Supply Chain Media verzoekt u om de juiste en relevante gegevens aan Supply Chain Media aan te leveren. Indien er voor het doel, waarvoor u aan Supply Chain Media persoonsgegevens heeft verstrekt, relevante wijzigingen plaatsvinden, dient u dit door te geven aan Supply Chain Media. Supply Chain Media kan op deze manier beschikken over correcte en actuele persoonsgegevens.

De relaties van Supply Chain Media kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 • Abonnees van het tijdschrift (zowel zakelijke als consumenten);
 • Websitebezoeker, contactzoekende, nieuwsbrieflezer, leden;
 • Opdrachtgevers en adverteerders;
 • Zakelijke relaties (partners);

Abonnees van het tijdschrift

Supply Chain Media verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Afwijkend afleveradres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Websitebezoeker, contactzoekende, nieuwsbrieflezer en leden:

Supply Chain Media verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Websitebezoeker:
  Indien u een (van de ) website(s) van Supply Chain Media bezoekt, kan Supply Chain Mediadoor middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. Supply Chain Media zal enkel persoonsgegevens verzamelen, indien u daar toestemming voor heeft verleend. Ingevolge de verschillende cookies, kunnen hiervoor verschillende persoonsgegevens verzameld worden.
 2. Contactzoekende:
  Indien u via de website, per e-mail of telefonisch contact opneemt met Supply Chain Media, zal Supply Chain Media enkel persoonsgegevens verwerken voor zover dat voor het doel van uw contact noodzakelijk is.
 3. Nieuwsbrieflezer:
  Indien u op de hoogte wil worden gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent één (of meerdere) functies van Supply Chain Media, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Supply Chain Media verwerkt hierbij de volgende categorieën van persoonsgegevens: naam, contactgegevens en bedrijfsnaam.
 4. Leden
  Indien u lid wordt van onze SCM Directors Club NL of SCM Executive Club EU worden hierbij de volgende categorieën van persoonsgegevens: naam, contactgegevens, bedrijfsnaam en creditcardgegevens.

Opdrachtgever en adverteerder

Supply Chain Media verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Zakelijke relaties (Partners)

Supply Chain Media kan persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties waarmee Supply Chain Media zaken doet of het voornemen daartoe hebben. Supply Chain Media zal persoonsgegevens die in dit kader verkregen worden, uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan de wijze waarop u een zakelijke relatie heeft met Supply Chain Media of voor het doel waarvoor u als zakelijke relatie persoonsgegevens aan Supply Chain Media heeft verstrekt.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Supply Chain Media verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Transacties te verwerken;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven. Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, voegen wij gedetailleerde afmeld instructies toe aan de onderkant van elke e-mail.
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Uw informatie, openbaar of privé, zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan met het uitdrukkelijke doel om het gekochte product of de gevraagde dienst te leveren.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Supply Chain Media  worden persoonsgegevens verwerkt. Supply Chain Media verwerkt uitsluitend gegevens die Supply Chain Media noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Supply Chain Media  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.supplychainmedia.eu/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Supply Chain Media biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Supply Chain Media verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Uw informatie wordt opgeslagen in ons CRM-systeem PublishZo, WordPress, MultiPaySafe en Snelstart. Uw adresgegevens worden tot drie jaar na beëindiging van uw abonnement gebruikt.

Verwerking door derden

Supply Chain Media deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Supply Chain Media kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.
 • Door Supply Chain Media ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Supply Chain Media neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Via een DrayTek-beveiligingstour wordt alle informatie betrouwbaar opgeslagen.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Supply Chain Media behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Supply Chain Media aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Supply Chain Media voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Websites en diensten van derden

De diensten verwijzen mogelijk door naar websites of diensten van derden.Supply Chain Media kan producten of diensten van derden op de website opnemen en/of aanbieden. De handelswijzen met betrekking tot privacy van die derde partijen vallen niet onder deze Privacy Statement. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites en diensten van derden ter kennis te nemen om inzicht te krijgen in hun handelswijzen. Supply Chain Media heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Supply Chain Media  is geen onderdeel van de overeenkomst die via de link tot stand komt tussen u en desbetreffende derden.

Cookieverklaring

Supply Chain Media maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Supply Chain Media mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Supply Chain Media gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Supply Chain Media worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Supply Chain Media informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@supplychainmedia.nl.

Gebruik social media

Supply Chain Media maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Supply Chain Media u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Supply Chain Media.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Supply Chain Media, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Supply Chain Media over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Supply Chain Media staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Supply Chain Media met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemenper e-mail via info@supplychainmedia.nl of telefonisch via +31314364573. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Supply Chain Media u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Supply Chain Media zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Supply Chain Media kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 8 juni 2021.