Mkb-booster moet productie-innovatie stimuleren

Mkb-booster

Er moet een apart stimuleringsprogramma voor productie-innovatie in het mkb ontwikkeld worden. Deze ‘Mkb-booster’ is noodzakelijk om de (arbeids)productiviteit van de maakindustrie te verhogen en de innovatie te versnellen. Dat is de belangrijkste conclusie van een in opdracht van Koninklijke Metaalunie uitgevoerd onderzoek naar hoe productie-innovatie voor het mkb in de maakindustrie een nadrukkelijker plek kan krijgen binnen het innovatiebeleid van de overheid.

‘Het innovatiebeleid vanuit de overheid is in de praktijk te veel gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe producten en productietechnologieën’, zei Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen (uiterst rechts op de foto) tijdens de overhandiging van het rapport aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK). ‘De 32 bestaande stimuleringsregelingen vanuit de overheid sluiten onvoldoende aan bij de situatie en wensen van mkb-maakbedrijven.’

Uit het door Berenschot uitgevoerde onderzoek komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de mkb-ondernemers ondersteuning nodig heeft bij het oppakken van productie-innovatie. Kaanen: ‘Het heeft de afgelopen jaren ontbroken aan een instrument voor productie-innovatie. De Mkb-booster vult deze leemte op.’

Ondersteuning mkb-ondernemer

De booster is een gerichte aanpassing van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Mkb-ondernemers krijgen daarbij kosteloze ondersteuning van adviseurs en coaches. Die steun vindt onder andere plaats bij het verschaffen van inzicht in mogelijkheden van moderne productie-technologische oplossingen. Ook ondersteunt de Mkb-booster begeleiding bij het opstellen van een strategie en een plan van aanpak voor de invoering van deze oplossingen.

Daarnaast is de Mkb-booster ook inzetbaar voor haalbaarheidsonderzoeken naar de aanschaf van voor de ondernemer nieuwe technologie en voor het ontwikkelen van de benodigde kennis bij medewerkers. Verder helpt de booster bij het adviseren over de implementatie van moderne productietechnologieën.

Concreet instrument

Metaalunie roept de Tweede Kamer op de minister van Economische Zaken en Klimaat aan te sporen om de Mkb-booster op te nemen in het stimuleringsinstrumentarium voor innovatie. Daarmee heeft EZK volgens Metaalunie eindelijk een concreet instrument in handen om productie-innovatie voor het mkb op te pakken.

De kosten van een dergelijke regeling zijn naar verhouding laag, volgens Metaalunie. Uitgaand van een jaarlijkse deelname van ongeveer duizend mkb-ondernemers zou volgens de ondernemersorganisatie per jaar een budget van circa 15 miljoen euro nodig zijn voor het bekostigen van de aangepaste regeling voor productie-innovatie.