Ambitiedocument voor de logistiek van 2050

ambitiedocument logistiek

Om in Nederland ook in de toekomst de goede uitgangspositie op het gebied van logistiek en goederenvervoer te kunnen blijven benutten, is het ambitiedocument ‘Logistiek en goederenvervoer in 2050’ opgesteld. Hiermee ligt er een gezamenlijk pakket van uitdagende ambities en doelstellingen waar alle logistieke partijen zich achter scharen. Het document werd op 4 juli ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen (foto) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek en Steven Lak, voorzitter van de Logistieke Alliantie.

‘Met dit ambitiedocument leggen we de lat hoog. Dat is ook nodig, willen we in Nederland een logistiek systeem hebben dat in 2050 concurrerend, emissievrij en veilig is’, aldus Veenman. Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Nederland loopt voorop met innovaties die onze logistiek veiliger en schoner maken. Met dit pakket laten de sector en partners zien hiermee te blijven werken aan het transport van de toekomst.’

Hoog aanzien Nederlandse logistiek

Nederland heeft door de jaren heen een uitstekend logistiek systeem weten op te bouwen dat ook internationaal in hoog aanzien staat. De toegevoegde waarde van logistiek en goederenvervoer door zowel logistiek dienstverleners als handels- en productiebedrijven bedraagt 9,4 procent van het Bruto Binnenlands Product. Dat betekent echter niet dat de logistieke sector op zijn lauweren kan rusten, melden de logistieke partners.

Ontwikkelingen zoals de groeiende vraag naar vervoer, verstedelijking, technologische innovaties en de inzet op het klimaatakkoord zorgen voor nieuwe uitdagingen. Als Nederland de goede uitgangspositie op het gebied van logistiek en goederenvervoer blijvend wil benutten en uitbouwen, dan moeten deze ontwikkelingen het hoofd worden geboden, menen zij. En ook de kansen die deze ontwikkelingen bieden, moeten gegrepen worden.

Zeven thema’s

Om de gezamenlijke ambities te realiseren, is een zevental thema’s geformuleerd. Zo zal worden gewerkt aan kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen op het gebied van elektrisch vervoer, horizontale ketensamenwerking en alternatieve energiebronnen. Binnen het thema verduurzaming wordt gezocht naar een balans tussen 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050 en het behouden van het concurrentievermogen van de sector.

Het thema multimodale knooppunten en verbindingen gaat in op de vraag hoe de beschikbare infrastructuren beter benut kunnen worden, gezien de verwachte groei in vraag naar goederenvervoer. Ook is door de huidige ontwikkelingen de verwachting dat het werk in de logistiek in de toekomst van aard zal veranderen. Binnen het thema menselijk kapitaal wordt daarom bekeken hoe de duurzame inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit van medewerkers vergroot kan worden.

Sterkere veiligheidscultuur

ambitiedocument logistiekVerder wordt op het gebied van veiligheid de komende tijd vanuit een ketenbenadering gewerkt aan een nog sterkere veiligheidscultuur. Binnen het thema internationalisering wordt het effect van veranderingen in ons logistieke systeem binnen de internationale context waarin de sector opereert, onderzocht. Tot slot is het thema imago benoemd om het beeld over nut en noodzaak van logistiek bij het Nederlandse publiek te vergroten.

Omdat de geformuleerde doelen de slagkracht van de individuele partijen overstijgen, is de inzet van alle betrokken partijen belangrijk, aldus de zich achter het ambitiedocument scharende partijen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid zullen volgens de ondertekenaars van het document al op korte termijn afzonderlijke trajecten in gang zetten gericht op het realiseren van de geformuleerde ambitie.