Chemische keten kampt met knelpunten in innovatie

chemische keten

Tal van innovaties in de chemische keten worden uiteindelijk niet in de praktijk toegepast. Diverse obstakels verhinderen dat, variërend van wet- en regelgeving, de cultuur binnen het bedrijf of controlerende instanties. En soms is er gewoon ook onvoldoende koppeling tussen theorie en praktijk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek – uitgevoerd over de volle breedte van de keten – door branchevereniging VNCW. Een tussenrapportage met een overzicht van de knelpunten maakt duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is om de innovatie op gang te helpen.

Voor het vaststellen van de knelpunten werd systematisch onderzoek gedaan in alle delen van de keten, door middel van een inventarisatie met vragenlijsten, enquêtes, gesprekken op locatie en nader documentenonderzoek.

Duidelijk is dat de knelpunten behoorlijk uiteenlopen: zo zijn er problemen bij cultuurwijzigingen binnen de organisatie, moeilijkheden bij de energietransitie, de omgevingsveiligheid, nieuwe brandstoffen en blussystemen binnen de automatisering, tot aan een imagoprobleem van de keten.

Zo is het bijvoorbeeld binnen het cultuuraspect moeilijk om mensen te overtuigen van de waarde, het nut en de noodzaak van de veranderingen. Het mislukken van een cultuurverandering om innovaties te verwezenlijken, blijkt een belangrijk struikelblok binnen de chemische keten.

Verbetergebieden en oplossingen

De VNCW heeft verschillende logistieke verbetergebieden en mogelijke oplossingen geïdentificeerd, zoals een real-time navigatie-satellietsysteem voor het monitoren van het transport van gevaarlijke stoffen, toepassing van Automatic Guided Vehicles (AGV’s) en robots voor intern transport, opslag van brandbare goederen in warehouses en gebruik van intelligente brandmeld- en blussystemen in warehouses.

Ook vormt het analyseren van data van besturingssystemen, instrumenten, sensoren, camera’s en PLC’s met gebruik van Machine Learning een innovatieve oplossing voor Predictive & Condition Based Maintenance.

Het onderzoek naar de knelpunten in innovatieve oplossingen werd overigens mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid, die meedoet omwille van de veiligheid in de keten; het onderzoek moet leiden tot een directe bijdrage aan de innovatie en veiligheid binnen de chemie.

Kiezen belangrijkste knelpunten

Behalve een selecte groep personen wordt ook iedereen uit de chemische keten gevraagd het onderzoeksrapport te lezen en uit het totaal aan knelpunten, die achterin het rapport opgesomd staan, de voor hem of haar twee belangrijkste te kiezen.

Uit alle selecties zullen uiteindelijk twee knelpunten verder uitgeplozen en onderzocht worden om deze in een aantal voorstellen oplosbaar te kunnen stellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot een eindrapportage met daarin de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Het rapport is hier te vinden. Selecties (twee knelpunten) kunnen vóór 31 mei 2020 gemaild worden naar LG@vncw.nl.