Volumes Nederlandse transportsector stijgen

In 2016 groeien de volumes in de verschillende sectoren, zoals bouw, industrie en detailhandel. Dit zorgt voor hogere vrachtvolumes, waar met name het binnenlands vervoer van profiteert. Zo heeft het wegvervoer vooral voordeel van de hogere bouwproductie, terwijl de binnenvaart profiteert van de toegenomen vraag naar olie. De lagere prijs van diesel zorgt voor minder druk op de marges bij de wegtransporteurs. Dat blijkt uit nieuwe prognoses voor de sector Transport & Logistiek van het Economisch Bureau van ABN-Amro.

Door de stevige groei van de bouwvolumes, de toename van de detailhandelsverkopen en de economische groei van de eurozone namen de vrachtvolumes in 2015 toe. Internationaal bleef de groei achter. De haven van Rotterdam rapporteerde over 2015 wel een groei van 4,9 procent, maar die groei werd voornamelijk gedreven door een toename van de overslag van natte bulk. De lage prijs van olie zorgde voor een hogere vraag. De overslag van droge bulkgoederen daalde en ook de containeroverslag nam wat af in 2015.

Minder margedruk in wegtransport

De internationale groei van de volumes viel dus tegen. De groei van vrachtvolumes kwam in 2015 dan ook voor een groot deel vanuit de binnenlandse sectoren. De wegtransporteurs profiteerden hier het meeste van. Wegtransport is namelijk vooral een binnenlandse aangelegenheid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde dat het grootste deel van de goederen dat in Nederland wordt geladen niet verder gaat dan 150 km.

Dat het wegtransport er beter voor staat bevestigt ook Transport en Logistiek Nederland in haar laatste conjunctuurbericht. Wegtransportondernemers zien een toename van de bedrijvigheid, vooral in het bouwmaterialentransport. En ook voor 2016 zijn de stemmingsindicatoren positief: de ondernemers verwachten een nog hogere bedrijvigheid. Ook de COEN-enquête voor Transport laat zien dat ondernemers steeds minder belemmeringen in hun bedrijfsvoering zien. Vooral de vraag is toegenomen.

Ondanks de toegenomen volumes daalden de tarieven voor het goederenvervoer over de weg in de eerste drie kwartalen van 2015 ten opzichte van 2014. Een belangrijke oorzaak van de daling is de afgenomen dieselprijs. Brandstof is een belangrijke kostenpost voor de transportsector en een lagere dieselprijs betekent dat er in principe meer ruimte is om de marge te verbeteren. Maar doordat de wegvervoersector grote concurrentie kent en de verladers relatief veel prijsmacht hebben, daalden de tarieven echter en konden transportondernemers hier niet ten volle van profiteren.

Lagere tarieven in kustvaart door overcapaciteit

De kustvaart is een belangrijke modaliteit in Nederland en vervoert zo’n 45 procent van de goederen over zee. Nederland is hiermee een belangrijk kustvaartland in Europa. De kustvaart is sterk afhankelijk van de economische groei in Europa. Tijdens de financiële crisis namen de volumes af en lieten ook de tarieven een forse daling zien. In de jaren erna ontstond er door een volumeterugval en een gelijktijdige groei van de vloot overcapaciteit. Hoewel de volumes inmiddels weer toenemen, dalen de tarieven nog steeds. Verwacht wordt dat de groei van de volumes in 2016 1,5 procent zal bedragen.

Met de binnenvaart gaat het weer wat beter. Na een aantal jaar van dalende volumes en tarieven, lijkt de overcapaciteit hier langzaam maar zeker af te nemen. Wel vielen de volumes voor de droge lading in 2015 tegen. De kwakkelende staalindustrie en de afnemende vraag naar energiekolen in Duitsland zorgden voor een lagere droge bulkoverslag in de Rotterdamse haven en lagere vervoersvolumes voor de droge ladingvaart. In het derde kwartaal van 2015 nam als gevolg van laag water de vervoerscapaciteit echter af, waardoor de tarieven flink stegen. Hierdoor groeide de omzet van de branche in deze periode met bijna 10 procent.

Opslag profiteert van toename e-commerce

De omzet van de logistiek dienstverleners houdt gelijke tred met de omzet van de hele transportsector, maar doet het iets beter dan de modaliteiten. De afgelopen tien jaar nam hun omzet met gemiddeld 3 procent toe, tegen een gemiddelde groei van 2 procent voor de hele transportsector. De hogere groei is vooral te danken aan het feit dat de dienstverlenende branche zich net wat sneller herstelde na de crisis. Logistiek dienstverleners zijn over het algemeen flexibeler dan de asset-heavy transporteurs. Bij de opslagbranche is dit minder het geval. Toch deed ook deze branche het relatief goed met een gemiddelde omzetgroei van rond de 3 procent.

In 2015 is er 60 procent meer logistiek vastgoed in gebruik genomen dan in 2014. Een belangrijk deel daarvan houdt verband met de toename van online retailverkopen. De vraag naar hypermoderne opslagfaciliteiten voor e-commerce stuwt de opname van logistiek vastgoed. De keerzijde hiervan is dat de vraag naar minder efficiënt en vaak wat ouder vastgoed juist afneemt. Voor 2016 is de prognose – in lijn met de groei van de vrachtvolumes – een groei van 2 procent.