Vermindering supply chains barrières bevordert wereldwijde bnp

Het verminderen van barrières in toeleveringsketens zou het wereldwijde bnp en de wereldhandel veel meer kunnen doen stijgen dan wanneer we alle importtarieven afschaffen. Dat stelt een vandaag verschenen rapport dat het World Economic Forum in samenwerking met Bain & Company en de Wereldbank heeft opgesteld.

Handel bevorderen: groeimogelijkheden op waarde schatten stelt vast dat als alle landen barrières in toeleveringsketens maar half zo efficiënt als mogelijk zouden verminderen (gemeten naar globale best practices), dan zou het wereldwijde bnp al met 2,6 biljoen dollar kunnen stijgen (4,7%) en de export met 1,6 biljoen (14,5%). Ter vergelijking, bij algehele afschaffing van tarieven zou het wereldwijde bnp met 0,4 biljoen dollar kunnen stijgen (0,7%) en de export met 1,1 biljoen (10,1%). Zelfs bij hervormingen waarbij landen barrières verminderen onder achtneming van slechts de helft van regionale best practices, zou het wereldwijde bnp met 2,6% en de wereldhandel met 9,4% toenemen. Bovendien wordt economische winst dankzij het terugdringen van barrières veel gelijker over landen verdeeld dan de baten die uit de afschaffing van tarieven zouden voortkomen. Regio’s die vooral van deze scenario’s zouden profiteren zijn Sub-Sahara Afrika en Zuid-Oost-Azië. De enorme bnp-groei zou er samengaan met positieve effecten op de werkloosheid en miljoenen banen aan de wereldwijde beroepsbevolking kunnen toevoegen.

Verspilling resources

Volgens het rapport is het verlagen van barrières in toeleveringsketens zo effectief omdat het een einde maakt aan de verspilling van resources en de kosten van bedrijven die handels drijven vermindert, wat weer leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijven. Barrières in toeleveringsketens kunnen onder meer voortkomen uit inefficiënte gebruiken en administratieve procedures, complexe regelgeving en zwakte in infrastructurele dienstverlening. De toeleveringsketen is het netwerk van activiteiten die plaatsvinden bij het produceren en naar de markt brengen van een product – en omvat dan ook zowel het productieproces als de dienstverlening rondom transport en distributie.

Handel bevorderen: groeimogelijkheden op waarde schatten is een initiatief van de Global Agenda Councils on Logistics & Supply Chains van het Forum en Global Trade & FDI. Het rapport beschrijft uitvoerig hoe beleid onnodige kosten en inefficiënties in toeleveringsketens kan creëren en baseert zich daarbij op 18 case studies die verschillende industrieën en regio’s bestrijken. De casusvoorbeelden benadrukken dat clusters van beleid gezamenlijk de performance van toeleveringsketens beïnvloeden; dat een gecoördineerde benadering nodig is om door de verschillende beleidsdomeinen heen te snijden; dat er mogelijk omslagpunten bestaan die moeten worden bereikt voordat verminderingen van barrières in toeleveringsketens een significante invloed hebben op de handel; en dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) met proportioneel hogere kosten en barrières in toeleveringsketens te maken krijgen.

Centrale aanspreekpunten

Het rapport beveelt aan dat overheden centrale aanspreekpunten creëren om alle regulering te coördineren en te controleren die direct de efficiëntie van toeleveringsketens beïnvloedt; dat publiek-private samenwerkingen regelmatig data verzamelen en de factoren monitoren en analyseren die de performance van toeleveringsketens beïnvloeden; en dat overheden internationale handelsbesprekingen op een meer holistische wijze benaderen, opdat handelsverdragen een grotere relevantie krijgen voor internationaal zakendoen en zo consumenten en huishoudens meer ten goede komen.

“Het programma Handel bevorderen zet in op het belichten van de fundamentele aspecten die een land helpen bij het faciliteren van handel,” zei Børge Brende, managing director van het World Economic Forum. “Aan de hand van een reeks levendige case studies, die een grondige blik werpen op de dagelijkse barrières die bedrijven in handelstrajecten tegenkomen, laat dit rapport zien dat het verwijderen van barrières in toeleveringsketens het economische concurrentievermogen kan verbeteren en aanzienlijke welvaart en banen kan genereren voor landen.”

Vertragingen aan de grens

“De case studies laten zien dat landen hun concurrentievoordeel kunnen verliezen wanneer hun kosten die voortkomen uit de toeleveringsketen, te hoog zijn,” zei Mark Gottfredson, partner van Bain & Company. “De les voor bedrijven is dat het belangrijk is om barrières in toeleveringsketens te begrijpen en hoe de daaruit voortkomende kosten en vertragingen andere inkoopvoordelen kunnen uithollen. Een case study over de kledingindustrie illustreert bijvoorbeeld hoe vertragingen aan de grens, inconsequente toepassing van regels en kwesties rondom infrastructuur aanzienlijke arbeidskostenvoordelen van sommige landen geheel teniet kunnen doen.”

“Barrières in toeleveringsketens zijn belangrijkere belemmeringen voor de handel dan importtarieven,” zei Bernard Hoekman, Director van de World Bank’s International Trade Department en Chair van de Forum’s Global Agenda Council on Logistics & Supply Chains. “Het verlagen van deze barrières zal de kosten voor ondernemingen verminderen en meer banen en  economische mogelijkheden voor mensen helpen genereren.”

Belangrijke praktijkvoorbeelden

Enkele bevindingen uit de case studies van 18 landen en sectoren in het rapport:

  • In Brazilië kan het afhandelen van douaneformaliteiten voor de export van agrarische goederen twaalf keer langer duren dan in de Europese Unie (een volle dag versus een paar uur).
  • In sommige Afrikaanse landen kan de slechte kwaliteit van infrastructurele dienstverlening de materiële invoerkosten met 200% verhogen.
  • In Madagaskar kunnen barrières in toeleveringsketens oplopen tot 4% van de totale omzet van een textielproducent (door hogere vervoerskosten en groeiende voorraden), waarmee de voordelen van belastingvrije toegang tot exportmarkten teniet worden gedaan.
  • Voor één bedrijf leiden het verkrijgen van vergunningen en het gebrek aan coördinatie tussen regelgevende instanties in de VS tot vertragingen van soms wel 30% van zijn chemische vrachten – en elke vertraging kost 60 duizend dollar per dag.
  • In Rusland kunnen producttesten en het aanvragen van vergunningen in de computersector leiden tot hoge kosten en vertragingen van tien dagen tot acht weken voordat een product de markt bereikt. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika kunnen lokale inhoudelijke voorschriften, beperkingen betreffende de oorsprong en diefstal aan de grens de prijs van technologische consumentenproducten 6 tot 9% hoger maken.
  • Het elimineren van barrières in toeleveringsketens in de Zuidoost-Aziatische rubbermarkt zou het aanhouden van voorraden met 90 dagen kunnen terugbrengen, wat neerkomt op een 10% reductie van productkosten.
  • De ‘Preferential Market Access’-regulering in India, die regelt dat lokaal geproduceerde hightech producten voorrang krijgen bij overheidsaanbestedingen, zou de kosten van importeren met 10% kunnen doen toenemen.
  • Overstappen op elektronisch documenteren in de luchtvracht zou jaarlijkse besparingen van 12 miljard dollar kunnen opleveren en 70 tot 80% van de aan papierwerk te wijten vertragingen voorkomen.
  • Versoepeling van de regelgeving waarmee het mkb te maken krijgt bij internationale handel via het internet zou de grensoverschrijdende omzet van het mkb met 60 tot 80% kunnen doen toenemen.