Transportsector toont tekenen van herstel

transportsector

Na een moeilijk jaar, waarin de internationale handel afnam door de snelle afbouw van overtollige voorraden, toont de Nederlandse transportsector tekenen van herstel. Na een krimp (-3%) in 2023 verwacht ABN-Amro zowel dit jaar (+2%) als in 2025 (+2,5%) groei voor de sector, blijkt uit de Sectorprognose Transport en Logistiek 2024-2025.

Zo profiteert de luchtvaart sinds begin dit jaar van de aantrekkende wereldhandel. Tussen januari en februari was bijvoorbeeld sprake van een significante stijging van de goederenvolumes (+9,8%). De containervolumes (+3,3%) in de Rotterdamse haven zaten eveneens in de lift. Naar verwachting groeit vooral de luchtvracht (+10%) dit jaar fors, terwijl ABN-Amro voor de zeevaart (+2%) eveneens groei verwacht.

Ook opslagbedrijven en logistiek dienstverleners (+2%) profiteren van het herstel van de wereldhandel. Voor pakketbezorgers staat zowel in 2024 (+1%) als 2025 (+3%) groei in het vooruitzicht nu consumenten door de gestegen koopkracht waarschijnlijk meer gaan besteden. Wel wordt het herstel in de transportsector geremd door een lagere vraag naar bouwmaterialen.

Verandering van vervoersmodaliteit

De transportsector staat als sector die veel broeikasgassen uitstoot voor een grote uitdaging. Om uitstoot te verminderen biedt het verschuiven van vervoer over de weg naar de binnenvaart of het spoor mogelijk een oplossing, stelt ABN-Amro. Deze verandering van vervoersmodaliteit wordt ook wel Modal Shift genoemd.

Een mogelijke oplossing voor bedrijven die de voorkeur geven aan directe wegverbindingen zijn de zogenoemde Corridors. Dit zijn vaste lijndiensten van binnenvaartschepen tussen bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en de binnenlandse terminals. Door gebruik te maken van deze diensten is de planning minder intensief. Ook maken Corridors het makkelijker om lading te bundelen. Dit vermindert de transportkosten en de CO2-uitstoot per vervoerseenheid. Hiervoor is het volgens ABN-Amro wel van belang dat het nieuwe kabinet investeert in onderhoud en uitbreiding van infrastructuur, zoals bruggen en sluizen.

Stapeling van milieuregelgeving

De transportsector krijgt in de komende jaren te maken met een stapeling van milieuregelgeving, zoals CSRD, zero-emissiezones, de Nederlandse vrachtwagenheffing en het Europese emissiehandelssysteem ETS-2 voor het wegvervoer. De CSRD vereist grote investeringen in IT. De vrachtwagenheffing en ETS-2 zorgen voor een hogere belasting op uitstoot, vooral voor meer vervuilende voertuigen. Om een hoge belastingaanslag te voorkomen, moeten bedrijven deze voertuigen mogelijk versneld vervangen.

‘Ook de zero-emissiezones, relevant voor wegvervoerders die binnen steden actief zijn, vergen investeringen, bijvoorbeeld in elektrische trucks. De nieuwe coalitie zint echter op mogelijk uitstel. Opvallend is ook dat het coalitieakkoord vermeldt dat alle subsidies op elektrisch rijden per 2025 worden afgeschaft. Deze veranderingen in landelijk beleid zijn nadelig voor ondernemers, aangezien sommigen al voorbereidingen voor de invoering van zero-emissiezones hebben getroffen, inclusief investeringen in elektrische trucks, laadinfrastructuur en stadshubs’, zegt sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN-Amro.

Invoering van zero-emissiezones

‘In zo’n vijftien gemeenten zijn de voorbereidingen voor de invoering van zero-emissiezones al in een vergevorderd stadium; zo zijn er al verkeersbesluiten genomen of zijn deze in voorbereiding. De invoering van zero-emissiezones is in principe een lokale kwestie, waarover de gemeente beslist. Het is dus goed mogelijk dat circa vijftien gemeenten toch al per januari 2025 een zero-emissiezone gaan invoeren. Het is te hopen dat een nieuw te vormen kabinet de invoering van zero-emissiezones niet dwarsboomt en de AanZET-subsidie voor elektrische trucks handhaaft’, aldus Swart.