Nederlandse bedrijven aan de slag met Operational Excellence

Zeer veel bedrijven gaan dit jaar aan de slag met projecten op gebied van Operational Excellence. Uit recent onderzoek van Eurogroup Consulting in Nederland vindt maar liefst 65 procent van de bijna 120 ondervraagde organisaties het (heel) belangrijk hiermee te starten dit jaar. Het behalen van lagere kosten, hogere klanttevredenheid en hogere leverbetrouwbaarheid zijn in volgorde de voornaamste doelstellingen.

Voor het bepalen van de doelstellingen noemen bedrijven de mens als belangrijkste bron van verbeterpotentieel. Daarmee is een verschuiving zichtbaar ten opzichte van het verleden, toen vooral aandacht is besteed aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen. ‘Organisaties die ervaring hebben met Operational Excellence zien meer potentie in de mens dan in bedrijfsprocessen, terwijl dit voor onervaren organisaties andersom is’, concludeert Frank Balder, partner bij Eurogroup Consulting. Onvoldoende inzicht in operationele processen en de complexiteit hiervan vormen de belangrijkste belemmeringen bij het realiseren van projecten op gebied van Operational Excellence.

Kijkend naar de resultaten valt op dat hogere leverbetrouwbaarheid nog wel als derde van de voornaamste doelstellingen wordt genoemd. Maar als doelstelling voor de toekomst laat dit echter een daling zien ten op zichte van het verleden. Het verhogen van flexibiliteit in de toekomst neemt juist met een grote sprong in belang toe.

De focus van bedrijfsfuncties laat ook een interessante trend zien. Hoewel de functie van Supply Chain en Logistiek (opvallend genoeg onder één noemer) het hoogste scoort in de aandacht voor Operational Excellence, laat het toch een daling zien. Ditzelfde geldt voor de functie Productie op de tweede plaats. Inkoop wordt juist meer dan in het verleden gezien als functioneel gebied waarop verbeteringen te behalen zijn.

Methoden als Lean, Total Productive Maintenance en Six Sigma zijn door bijna veertig procent van de ondervraagde bedrijven toegepast. Slechts een kwart gebruikt bij het nastreven van Operational Excellence een kosten/baten-analyse.