MKB-metaal onder grote druk door coronavirus

MKB-metaal

Van de mkb-metaalbedrijven verwacht 86 procent nu of op korte termijn problemen in de bedrijfsvoering door de gevolgen van het coronavirus. De bedrijven kampen met een teruglopende orderpositie en een toenemend liquiditeitstekort. Dat blijkt uit een enquête van Koninklijke Metaalunie onder haar leden, het MKB-metaal.

Van de leden van het MKB-metaal zag 37 procent de omzet de afgelopen twee weken met gemiddeld een derde teruglopen. Daarnaast nam bij zes op de tien bedrijven de afgelopen veertien dagen de orderintake met gemiddeld 29 procent af. Voor de komende weken verwacht 69 procent van de bedrijven een verdere daling van de orderportefeuille met gemiddeld 30 procent. Voor de langere termijn verschuift dit beeld enigszins: 52 procent ziet de afname van orders dan als grootste probleem, terwijl 12 procent denkt dat met name een liquiditeitstekort grote problemen zal geven.

Problemen in de bedrijfsvoering

86 procent van de respondenten heeft inmiddels te maken met problemen in de bedrijfsvoering of verwacht daar op korte termijn mee te maken te krijgen. Vooral onder de machinebouwers en las- en constructiebedrijven zijn nu al veel bedrijven die problemen ondervinden, terwijl onder de onderhoud- en servicebedrijven en de oppervlaktebehandelaars relatief veel bedrijven zitten die niet direct problemen verwachten. Er is daarbij overigens geen substantieel verschil tussen exporterende bedrijven en bedrijven die hun producten binnen Nederland afzetten.

Het gebrek aan nieuwe orders baart ondernemers veruit de meeste zorgen. Op dit moment is dat voor 35 procent van de bedrijven de grootste zorg. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan te verwachten dat dit over twee weken het grootste probleem zal zijn. Dezelfde ontwikkeling geldt voor de liquiditeitspositie. Kennelijk is er voor veel ondernemers geen acuut liquiditeitsgebrek, maar zal de situatie over twee weken wel zorgelijk zijn. Andersom geeft nu een kwart van de ondernemers aan momenteel geen grote problemen te ondervinden, terwijl dit over twee weken naar verwachting nog slechts 6 procent zal zijn.

Afname omzet en orderportefeuille

Bij 37 procent van de bedrijven in het MKB-metaal is de omzet ondertussen afgenomen. Gemiddeld was de omzetafname bij deze bedrijven 31 procent. De hardste daling vindt plaats onder bedrijven die aan de transportmiddelenindustrie leveren, terwijl de toeleveranciers aan de elektronica- en semi-conductorindustrie de kleinste afname rapporteren.

De orderportefeuille nam bij 57 procent van de respondenten de afgelopen weken af, gemiddeld met 29 procent. Ook hier geldt dat de aan de elektronica- en semi-conductorindustrie toeleverende bedrijven de laagste gemiddelde afname rapporteren. Van de bedrijven die met een daling van de orderportefeuille te maken hebben, is de gemiddelde daling 16 procent, terwijl deze bij de transportmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie vaak wel het dubbele of meer bedraagt.

Zeven op de tien bedrijven verwachten de komende weken een afname van de orderportefeuille, terwijl toch nog drie op de tien bedrijven aangeven te verwachten dat deze gelijk zal blijven. De gemiddelde verwachte afname bij bedrijven wordt geschat op 30 procent. De aan de energiesector leverende bedrijven verwachten daarbij een bovengemiddelde afname, terwijl de aan de voedingsmiddelenindustrie toeleverende bedrijven rekenen op een beperkte afname van gemiddeld 14 procent.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Als belangrijkste maatregel tegen het coronavirus laat 49 procent van de ondernemers het kantoorpersoneel zoveel mogelijk vanuit huis werken; 27 procent heeft geen ingrijpende maatregelen genomen, terwijl nog eens 27 procent de flexibele schil laat afnemen. Van de respondenten zoekt 26 procent zijn heil in het gebruikmaken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en kiest 25 procent van de ondernemers ervoor om in ploegendienst te gaan werken om zo mogelijk besmettingsgevaar te voorkomen.

Andere maatregelen die genomen zijn, zijn het naar binnenhalen van buitendienstmedewerkers, het uitstellen van investeringen, het verlagen van de kosten en het vergroten van specifieke voorraden. Opvallend is ook dat bijna de helft van de ondernemers in het MKB-metaal aangeeft de komende weken gebruik te willen gaan maken van de NOW.