Informatie belangrijkste wapen in de concurrentiestrijd discrete industrie

Bij de meeste bedrijven in de discrete industrie worden de primaire processen wel ondersteund, maar de beschikbaarheid van managementinformatie blijkt vaak niet optimaal. Bijna een kwart van de bedrijven kan geen verbanden tussen gegevens leggen, terwijl driekwart geen goede prognoses kan maken en niet in staat is om scenario’s voor de toekomst door te rekenen. Dat blijkt uit de benchmark Discrete Industrie 2012 die is uitgevoerd op initiatief van Qurius door Goals Marktbewerking.

De markt van discrete productie en assemblage is uiterst competitief. Marges en levertijden worden krapper, maar de productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid moeten omhoog. Om die uitdagingen succesvol aan te gaan, dienen bedrijven op elk moment te kunnen beschikken over betrouwbare informatie, zo blijkt uit het onderzoek. Voor het onderzoek zijn financieel directeuren en IT managers van 300 bedrijven in de branche benaderd. Uit het hoge responspercentage van 20 procent blijkt de grote interesse voor de bedrijfseconomische aspecten van ICT.

Focus op levertijd, margedruk en integratie
Het management stuurt vooral op de eigen leversnelheid en veel bedrijven willen zich onderscheiden door de leverbetrouwbaarheid te verhogen. Verder beseft men terdege dat toenemende druk op de marges dwingt tot efficiënter werken. Opvallend is dat het verkrijgen van meer inzicht in de workflow geen prioriteit heeft en vaak geen real time informatie beschikbaar is over inkoop en logistiek. Terwijl de hoeveelheid bedrijfsdata explosief groeit, is het steeds lastiger om snel de juiste gegevens te destilleren. Dat geldt met name voor bedrijven die met aparte systemen per afdeling werken. Om dat probleem te tackelen overwegen veel producenten de overstap naar een geïntegreerd systeem voor primaire en ondersteunende processen.

Reactief relatiebeheer, tijd voor ketenversterking
De sector ziet klantgerichtheid als dé onderscheidende factor, maar beheert relaties vaak reactief. Men kijkt vooral naar klantbehoud en minder naar klanttevredenheid. Opmerkelijk geeft men wel aan met klanten mee te denken over bijvoorbeeld productvarianten.

Bij vrijwel alle bedrijven hebben medewerkers extern toegang tot het bedrijfssysteem. Zo is ook bij de klant alle informatie voorhanden. Wat onderhoud betreft ontzorgen sommige bedrijven hun klanten volledig, terwijl andere totaal geen service leveren. Inkoop is bij de meeste bedrijven een gescheiden bedrijfstaak en leveranciers hebben vrijwel nooit toegang tot de voorraadhoogtes. Dit bemoeilijkt een verdere logistieke samenwerking met leveranciers.

Geconcludeerd kan worden dat de basis bij de bedrijven vaak wel geregeld is. Veel ICT-mogelijkheden om kosten te besparen en klanten tevreden te stellen zijn ongezien en onbenut. Bezinning op dit punt is geboden, want de organisatie draait steeds meer op informatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freesje Vos door te bellen met 0031418683500 of een e-mail te sturen aan f.vos@qurius.com