CO2-reductie transportsector in gevaar door beleid dat alleen focust op zero emissie

zero-emissie

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en schadelijke stoffen zoals stikstof heeft de hoogste prioriteit. Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, staat de transportsector voor de grote uitdaging om in 2030 70 procent CO2-uitstoot te reduceren. De focus van het huidige beleid ligt op zero emissie, maar dat is niet voldoende.

De instroom van elektrische vrachtauto’s gaat lang niet snel genoeg. De hoge prijs en beperkte actieradius zijn de knelpunten van dit moment. Ook is de infrastructuur voor energievoorziening zoals laadpalen nog lang niet overal geregeld.

Voor het behalen van de reductiedoelstelling is voor de transportsector – om vaart te maken – beleid nodig dat verder gaat dan de focus op zero emissie. Immers, ook als het doel van 16.000 elektrische voertuigen in 2030 wel gehaald wordt, bestaat 90 procent van het Nederlandse vrachtwagenpark uit door een brandstofmotor aangedreven voertuigen. En dat terwijl er groot onbenut potentieel is voor CO2-reductie door brandstofbesparing en efficiency.

Tweesporenbeleid

Om snelle meters te maken voor verduurzaming van het transport is een tweesporenbeleid nodig dat bestaat uit enerzijds zero-emissiebeleid en anderzijds brandstof-efficiencybeleid in de ruimste zin van het woord, met aandacht voor emissiearme alternatieve brandstoffen en -aandrijvingen zoals biodiesel en plug-in hybrides.

Als we dat niet doen, dan loopt verduurzaming in het transport onnodige vertraging op. Veel transportondernemers weten door de hoeveelheid aan informatie niet goed welke stappen zij moeten zetten in de transitie naar zero emissie. Ook zijn er vrachtautomerken die nieuwe zero-emissievoertuigen presenteren alsof deze vrachtwagens direct en in grote aantallen leverbaar zijn. Dat is nog niet het geval. Ook bij beleidsmakers is nog veel kennisgebrek over zero emissie.

Omslagpunten

Diverse technische rapporten laten de verwachting zien dat elektrische transportvoertuigen in de toekomst steeds beter gaan presteren, bijvoorbeeld op het gebied van actieradius en laadsnelheid. Maar omslagpunten worden niet alleen door techniek bepaald. Het gaat ook om werkelijke beschikbaarheid van voldoende materieel op de lange termijn, bereidheid van opdrachtgevers voor elektrische transportvoertuigen te betalen en de mogelijkheid om elektrisch te kunnen laden.

Als vervolgens op basis van verkeerde veronderstellingen en inschattingen regelgeving wordt gemaakt, wordt het klimaatdoel van CO2-reductie in zeven jaar niet bereikt. Hierdoor krijgt de transportsector te maken met ongerealiseerde eisen die in grote risico’s voor de sector en individuele bedrijven kunnen uitmonden. Een tweesporenbeleid kan ervoor zorgen dat het reductiedoel behaald kan worden. Met daarin handelingsperspectief voor zowel beleidsmakers als ondernemers en overeenstemming over de feiten en cijfers.

Machiel Bode, sectorspecialist Transport, Logistics and Mobility, ING Sector Banking