Bedrijven bereiden zich amper voor op grondstoffenschaarste

Ondernemingen in Europa bereiden zich strategisch nauwelijks voor op de op handen zijnde schaarste aan grondstoffen. Hoewel een meerderheid van de bedrijven zich bewust is van het dreigende tekort, nemen de ondernemingen nauwelijks strategische maatregelen om in de toekomst verzekerd te blijven van voldoende grondstoffen. Dit blijkt uit Europees onderzoek van KPMG naar de vraag in hoeverre ondernemingen zich voorbereiden op het tekort aan grondstoffen dat de komende jaren zal ontstaan.

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de bedrijven de relevantie van de grondstoffenschaarste onderkent. Van de bedrijven verwacht 60 procent dat grondstoffenschaarste binnen nu en vijf jaar een risico gaat vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Zo’n 75 procent voorziet de komende tien jaar een risico voor de bedrijfsvoering.

Toch maakt de grondstoffenschaarste bij de meeste bedrijven nauwelijks deel uit van de strategie. Niet meer dan 20 procent is bezig met het opstellen of implementeren van een allesomvattende strategie die erop gericht is de bevoorrading van de noodzakelijke grondstoffen zeker te stellen.

‘Uit het onderzoek blijkt dat er een enorme kloof bestaat tussen het besef bij de bedrijven dat grondstoffenschaarste een risico gaat vormen en het uiteindelijke strategisch handelen’, constateert Roger van den Heuvel, partner bij KPMG Advisory.

Van den Heuvel: ‘Met name de betrokkenheid van díe functies binnen de onderneming die zich richten op de lange termijn, zoals de Raad van Bestuur, Research & Development, sales & marketing en de afdeling die verantwoordelijk is voor fusies en overnames, blijft achter. Dat betekent ook dat een meerderheid van de ondernemingen de oplossing van het probleem met name zoekt in tactische oplossingen, zoals de ontwikkeling van leveranciers en het afsluiten van langetermijncontracten. Daarbij spelen voor de hand liggende afdelingen, zoals inkoop, productie en supply chain management een belangrijke rol. Slechts een beperkt aantal bedrijven zoekt het in strategische oplossingen, zoals verticale integratie, innovatie en nieuwe businessmodellen, waarbij de Raad van Bestuur nauw betrokken is.

Concurrentievoordeel
Van de onderzochte ondernemingen gelooft slechts 6 procent dat zij significant achterlopen op de concurrentie als het om grondstoffen gaat. Dat betekent dat het zekerstellen van grondstoffen nog onvoldoende als concurrentievoordeel wordt gezien en als mogelijkheid om de concurrentie flink op achterstand te zetten. Bedrijven moeten zich dan ook veel meer bewust worden van hun positie in de keten en moeten kijken naar wat er nodig zou moeten zijn om een concurrentievoordeel te halen uit een betere positionering in de keten.’

Om niet afhankelijk te blijven van de steeds schaarser wordende grondstoffen, zullen bedrijven volgens Van den Heuvel veel meer aandacht moeten gaan besteden aan innovatie. Van den Heuvel: ‘In feite kun je innovatie op drie manieren inzetten om schaarste tegen te gaan. Allereerst in het verkrijgen van efficiencyverhoging en het beter gebruikmaken van de schaarse grondstoffen.

Ten tweede voor het vervangen van de schaarse grondstoffen en ten derde voor het stimuleren van recycling. Hierbij moet men trouwens breder denken dan slechts technologische innovatie. Zeker op het gebied van innovatieve verdienmodellen, zoals bijvoorbeeld betalen voor gebruik in plaats van bezit, valt nog veel voordeel te halen.’

> Download het onderzoeksrapport

Meer informatie: Andy Bellm, (020) 656 7039