Allianz: toename van bedrijfsrisico’s rondom ‘natural capital’

natural capital

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met nieuwe bedreigingen door uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Dat blijkt uit een analyse van verzekeraar Allianz onder ruim 2500 bedrijven. In het rapport ‘Measuring and managing environmental exposure: A business sector analysis of natural capital risk’ wordt gewaarschuwd voor risico’s op bedrijfsschade, aansprakelijkheid en aantasting van winsten en bedrijfsmodellen daar waar schaarste, wet- en regelgeving én de maatschappelijke druk toenemen.

Natuurlijke hulpbronnen als schone lucht en zuiver water zijn van essentieel belang voor bedrijven. Gebrekkig risicomanagement rondom dit ‘natural capital’ heeft gevolgen die verder reiken dan de impact op het milieu. ‘Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen is nodig voor het toekomstig succes van veel bedrijven. Terwijl het bewustzijn van bedrijven over hun ecologische voetafdruk groeit, moet men nog steeds beter inzicht krijgen in de specifieke bedreigingen die hun industrie kunnen beïnvloeden’, zegt Chris Bonnet, Manager Environmental, Social and Governance (ESG) Business Services bij Allianz.

In het nieuwe rapport analyseert Allianz data van onderzoeksbureau MSCI ESG Research. De sectoren olie & gas, mijnbouw, voeding en transport scoren volgens de verzekeraar het hoogst in termen van exposure en zitten daarmee in de gevarenzone. Dit is gebaseerd op vijf categorieën: biodiversiteit, broeikasgassen, niet-broeikasgasemissies, water en afval. De sectoren bouw, nutsbedrijven, textiel, chemie, productie, farma- en automotive behoren tot de middenzone. Telecom is volgens Allianz de enige sector die in de veilige zone zit en dus nauwelijks tot geen risico loopt op dit gebied.

Drie risicofases

De risico’s voor natural capital worden volgens de verzekeraar doorgaans voorafgegaan door eerdere signalen. Volgens het rapport evolueren ze in drie fasen voordat ze de bedrijfsresultaten beïnvloeden. In de eerste fase groeit het bewustzijn van het risico dat het natuurlijk kapitaal loopt. In de tweede fase oefent het risico invloed uit op individuele bedrijven in hun supply chain of op de eigen activiteiten door verandering in regelgeving en/of maatschappelijke druk. In fase drie tenslotte is het risico onvermijdbaar en leidt het tot schade zoals aansprakelijkheidskosten, hogere productiekosten en/of bedrijfsonderbrekingen.

Volgens Allianz is een aanzienlijk aantal bedrijven inmiddels begonnen met de risicobeheersing van de natuurlijke hulpbronnen. Het in balans brengen van het risicomanagement – dat tegenwoordig mede is gericht op de beheersing van nieuwe risico’s – blijkt echter een hele uitdaging. De verzekeraar is van mening dat toekomstige en niet-financiële risico’s eenvoudig over het hoofd kunnen worden gezien als ondernemingen zich op kortetermijndoelen blijven richten.